v -
/vi:/ n [C] 1 ingliz alifbosining 22- harfi, v

vac -
/væk/ n [C] (informal) 1 ta'til 2 chang yutgich

vacancy -
/′veıkənsı/ n [C] 1 bo'sh, foydalanilmayotgan joy 2 vakantsiya (bo'sh ish joyi)

vacant -
/′veıkənt/ adj 1 bo'sh, egallanmagan 2 vakant 3 bema'ni, ma'nosiz - vacantly adv

vacate -
/və′keıt/ v [T] (formal) 1 bo'shatmoq, bo'shatib qo'ymoq, qo'yib (yechib) yubormoq

vacation -
/və′keıʃn/ n 1 mehnat ta'tili 2 kanikul

vaccinate -
/′væksıneıt/ v [T] emlamoq - vaccination /ˌvæksı′neıʃn/ n [C,U]

vaccine -
/′væksi:n/ n [C] vaktsina, em dori

vacillate -
/′væsıˌleıt/ v [I] (formal) 1 ikkilanmoq, bir qarorga kela olmaslik 2 tebranmoq, chayqalmoq

vacuity -
/væ′kju:əti/ n [U] very (formal) 1 bo'shliq, xolilik 2 mantiqsizlik, ma'nosizlik

vacuous -
/′vækuʊəs/ adj 1 bo'sh, xoli 2 mantiqsiz, ma'nosiz, tuturuqsiz

vacuum -
/′vækjʊm/ n [C] vakuum, havosiz bo'shliq - vacuum v [I,T] chang yutgich vositasida tozalamoq - vacuum cleaner n [C] changyutgich - vacuum flask (US vacuum bottle) ( also flask; Thermos, trade mark) termos

vagary -
/′veıgərı/ n [C,U] (formal) 1 kutilmaganlik, favquloddalik 2 injiqlik

vagina -
/və′ʤaınə/ n [C] (anat.) qin, diloq

vagrancy -
/′veıgrənsi/ n [U] darbadarlik, daydilik, sayoqlik; sarsonlik, sargardonlik

vagrant -
/′veıgrənt/ n [C] (formal) darbadar, daydi, sayoq; sarson, sargardon

vague -
/veıg/ adj 1 noma'lum, noaniq, g'ira-shira 2 befahm, beidrok, mujmal (kishi) 3 xira, elas-elas - vaguely adv noaniq, mujmal holda - vagueness n [U]

vain -
/veın/ adj 1 kekkaygan, shuhratparast, mag'rur ( vanity. 2 foydasiz; samarasiz, natijasiz

vainglorious -
/ˌveın′glɔ:riəs/ adj (lit) shuhratparast, kekkaygan, mag'rur, o'ziga bino qo'ygan, maqtanchoq

valance -
/′væləns/ n [C] 1 kungura 2 (biror narsaning chetiga tutilgan) to'r, hoshiya

vale -
/veıl/ n [C] vodiy, voha ( We use this word in place names and poetry.

valediction -
/ˌvælı′dıkʃn/ n (formal) [U] xayrlashuv, xayrlashish, vidolashuv

valence -
/′veıləns/ n [C] (mainly US) valentlik

valentine -
/′væləntaın/ n [C] 1 (also valentine card) sevgi maktubi, otkritka ( It is tradititional to send these cards on St Valentine's Day (14 February) 2 oshiq; ma'shuqa

valiant -
/′vælıənt/ adj (formal) jasur, qo'rqmas - valiantly adv jasurona

valid -
/′vælıd/ adj 1 yaroqli, kuchga ega 2 qonunan amal qilayotgan; amaliy kuchga ega 3 asosli ( The opposite is invalid. - validity n [U] yaroqlilik

valley -
/′vælı/ n [C] vodiy, voha

valour (US valor) -
/′vælə(r)/ n [U] jasorat, mardlik, qahramonlik ( This word is used in old, formal or poetic writing.

valuable -
/′væljʊəbl/ adj 1 qimmatbaho 2 qimmatli, juda foydali (The opposite is valueless or worthless, not invaluable.

valuables -
/′væljʊblz/ n [plural] qimmatbaho, qimmatli buyumlar